Willem Tjerkstra
Ridder fan Snits. Diel 2: Skuld (2000)
Sjenre: Proaza

Oer boek en skriuwer

Fan dit boek kin gjin pod-eksimplaar besteld wurde omdat de rjochthawwer dêrta gjin tastimming jûn hat. Yn de oersjochslist oan de ein fan de rubryk is dat oanjûn mei gt. It kin ek wêze dat de middels fan it projekt dêr yn earsten net de mooglikheid ta jûn ha.

Sjoch fierder it boekprofyl.