Yn de Frysk-literêre wrâld besteane acht wichtige literêre prizen. It is fan belang dêrby ûnderskied te meitsjen tusken prizen dy't (lang) nei publikaasje takend wurde, en prizen dy't wûn wurde by priisfragen dêr't wurk spesjaal foar ynstjoerd wurdt.
Hjirûnder in oersjoch fan de prizen mei earste jier fan útrikking. Efter de link mear detailynformaasje en in oersjoch fan de priiswinners.
Prizen fan de Provinsje Fryslân

Gysbert Japicxpriis (earste priisútrikking 1947)
Obe Postmapriis (1984)
Fedde Schurerpriis (1984 - 2012)


Prizen beskikbersteld troch oare oerheden

Piter Jellespriis (1974)
Rink van der Veldepriis (2004)


Prizen beskikbersteld troch partikuliere ynstellingen

Simke Kloostermanpriis (1983)
D.A. Tammingapriis (2014)


Priisfragen útskreaun troch partikuliere ynstellingen

Rely Jorritsmapriis (1955)
Romanpriisfraach fan de KFFB (1946)


* * *

Literatuerprizen fan de provinsje Fryslân

Mear achtergrûnynformaasje[pleatst 17.06.2014, bywurke 21.02.2017]