De Fedde Schurerpriis wie fan 1984 oant en mei 2012 de priis fan de Provinsje Fryslân foar it bêste Frysktalige debút yn alle literêr sjenres fan de trije foarôfgeande jierren.
De priis wie neamd nei dichter, toanielskriuwer en sjoernalist Fedde Schurer (1898-1968), dy't as inisjatyfnimmer en jierrenlange redakteur fan it literêre tydskrift De Tsjerne in stimulearjend figuer wie foar jongere skriuwers.

Lês mear...

Frysk >>

De Gysbert Japicxpriis is de grote prijs van de Friese literatuur. De naam verwijst naar de zeventiende-eeuwse Friese renaissancedichter Gysbert Japicx, geboren in Bolsward. De prijs werd in 1947 ingesteld door het provinciaal bestuur. Dichter Obe Postma was in dat jaar de eerste prijswinnaar.

Lês mear...