De Gysbert Japixcpriis 2021 is takend oan Eeltsje Hettinga. Yn oanrin nei de útrikking op dizze 6 novimber fan de belangrykste Fryske literêre priis ha we yn dit dossier sjoen nei ferskate aspekten fan de priis en de priiswinners fansels. Yn dit slot de winner fan dit jier.

Diel 10: Gysbertwinner Eeltsje Hettinga (2021).

Lês yn diel 1 mear oer wa't Gysbert Japicx wie. 
Lês yn diel 2 mear oer wat de Gysbert Japixcpriis is. 
Lês yn diel 3 mear oer de Gysbert Japixcpriis en froulike winners. 
Lês yn diel 4 mear oer nuveraardichheden by de Gysbert Japicxpriis. 
Lês yn diel 5 mear oer de Gysbertwinner fan 2011, Durk van der Ploeg. 
Lês yn diel 6 mear oer de Gysbertwinner fan 2013, Jacobus Q. Smink.
Lês yn diel 7 mear oer de Gysbertwinner fan 2015, Koos Tiemersma.
Lês yn diel 8 mear oer de Gysbertwinner fan 2017, Eppie Dam.
Lês yn diel 9 mear oer de Gysbertwinner fan 2019, Aggie van der Meer.

Lês mear...

De Gysbert Japixcpriis 2021 is takend oan Eeltsje Hettinga. Yn oanrin nei de útrikking op 6 novimber fan de belangrykste Fryske literêre priis sjogge we yn dit dossier nei ferskate aspekten fan de priis en de priiswinners fansels. 

Diel 9: Gysbertwinner Aggie van der Meer (2019).

Lês yn diel 1 mear oer wa't Gysbert Japicx wie. 
Lês yn diel 2 mear oer wat de Gysbert Japixcpriis is. 
Lês yn diel 3 mear oer de Gysbert Japixcpriis en froulike winners. 
Lês yn diel 4 mear oer nuveraardichheden by de Gysbert Japicxpriis. 
Lês yn diel 5 mear oer de Gysbertwinner fan 2011, Durk van der Ploeg. 
Lês yn diel 6 mear oer de Gysbertwinner fan 2013, Jacobus Q. Smink. 
Lês yn diel 7 mear oer de Gysbertwinner fan 2015, Koos Tiemersma. 
Lês yn diel 8 mear oer de Gysbertwinner fan 2017, Eppie Dam. 

Lês dizze wike alle dagen mear oer de lêste fiif winners.

Lês mear...

De Gysbert Japixcpriis 2021 is takend oan Eeltsje Hettinga. Yn oanrin nei de útrikking op 6 novimber fan de belangrykste Fryske literêre priis sjogge we yn dit dossier nei ferskate aspekten fan de priis en de priiswinners fansels. 

Diel 8: Gysbertwinner Eppie Dam (2017)

Lês yn diel 1 mear oer wa't Gysbert Japicx wie. 
Lês yn diel 2 mear oer wat de Gysbert Japixcpriis is. 
Lês yn diel 3 mear oer de Gysbert Japixcpriis en froulike winners.
Lês yn diel 4 mear oer nuveraardichheden by de Gysbert Japicxpriis. 
Lês yn diel 5 mear oer de Gysbertwinner fan 2011, Durk van der Ploeg. 
Lês yn diel 6 mear oer de Gysbertwinner fan 2013, Jacobus Q. Smink. 
Lês yn diel 7 mear oer de Gysbertwinner fan 2013, Koos Tiemersma. 

Lês dizze wike alle dagen mear oer de lêste fiif winners.

Lês mear...

De Gysbert Japixcpriis 2021 is takend oan Eeltsje Hettinga. Yn oanrin nei de útrikking op 6 novimber fan de belangrykste Fryske literêre priis sjogge we yn dit dossier nei ferskate aspekten fan de priis en de priiswinners fansels. 

Diel 7: Gysbertwinner Koos Tiemersma (2015).

Lês yn diel 1 mear oer wa't Gysbert Japicx wie. 
Lês yn diel 2 mear oer wat de Gysbert Japixcpriis is. 
Lês yn diel 3 mear oer de Gysbert Japixcpriis en froulike winners. 
Lês yn diel 4 mear oer nuveraardichheden by de Gysbert Japicxpriis. 
Lês yn diel 5 mear oer de Gysbertwinner fan 2011, Durk van der Ploeg. 
Lês yn diel 6 mear oer de Gysbertwinner fan 2013, Jacobus Q. Smink. 

Lês dizze wike alle dagen mear oer de lêste fiif winners.

Lês mear...

De Gysbert Japixcpriis 2021 is takend oan Eeltsje Hettinga. Yn oanrin nei de útrikking op 6 novimber fan de belangrykste Fryske literêre priis sjogge we yn dit dossier nei ferskate aspekten fan de priis en de priiswinners fansels. 

Diel 6: Gysbertwinner Jacobus Q. Smink (2013).

Lês yn diel 1 mear oer wa't Gysbert Japicx wie. 
Lês yn diel 2 mear oer wat de Gysbert Japixcpriis is. 
Lês yn diel 3 mear oer de Gysbert Japixcpriis en froulike winners. 
Lês yn diel 4 mear oer nuveraardichheden by de Gysbert Japicxpriis. 
Lês yn diel 5 mear oer de Gysbertwinner fan 2011, Durk van der Ploeg. 

Lês dizze wike alle dagen mear oer de lêste fiif winners.

Lês mear...

De Gysbert Japixcpriis 2021 is takend oan Eeltsje Hettinga. Yn oanrin nei de útrikking op 6 novimber fan de belangrykste Fryske literêre priis sjogge we yn dit dossier nei ferskate aspekten fan de priis en de priiswinners fansels. 

Diel 5: GJ winner yn 2011 Durk van der Ploeg.

Lês yn diel 1 mear oer wa't Gysbert Japicx wie. 
Lês yn diel 2 mear oer wat de Gysbert Japixcpriis is. 
Lês yn diel 3 mear oer de Gysbert Japixcpriis en froulike winners. 
Lês yn diel 4 mear oer nuveraardichheden by de Gysbert Japicxpriis. 

Lês dizze wike alle dagen mear oer de lêste fiif winners.

Lês mear...

De Gysbert Japixcpriis 2021 is takend oan Eeltsje Hettinga. Yn oanrin nei de útrikking op 6 novimber fan de belangrykste Fryske literêre priis sjogge we yn dit dossier nei ferskate aspekten fan de priis en de priiswinners fansels. 

Diel 4: Nuveraardichheden by de Gysbert Japicxpriis

Lês yn diel 1 mear oer wa't Gysbert Japicx wie. 
Lês yn diel 2 mear oer wat de Gysbert Japixcpriis is. 
Lês yn diel 3 mear oer de Gysbert Japixcpriis en froulike winners. 

Lês nije wike alle dagen mear oer de lêste fiif winners.

Lês mear...

De Gysbert Japixcpriis 2021 is takend oan Eeltsje Hettinga. Yn oanrin nei de útrikking op 6 novimber fan de belangrykste Fryske literêre priis sjogge we yn dit dossier nei ferskate aspekten fan de priis en de priiswinners fansels. 

Diel 3: De winners

Lês yn diel 1 mear oer wa't Gysbert Japicx wie. 
Lês yn diel 2 mear oer wat de Gysbert Japixcpriis is. 
Lês oer in wike mear oer nuveraardichheden by de Gysbert Japicxpriis.

Lês mear...

De Gysbert Japixcpriis 2021 is takend oan Eeltsje Hettinga. Yn oanrin nei de útrikking op 6 novimber fan de belangrykste Fryske literêre priis sjogge we yn dit dossier nei ferskate aspekten fan de priis en de priiswinners fansels. 

Diel 2: Wat is de Gysbert Japixcpriis?
Lês yn diel 1 mear oer wa't Gysbert Japicx wie. 
Lês oer in wike mear oer de winners. 

Lês mear...

De Gysbert Japixcpriis 2021 is takend oan Eeltsje Hettinga. Yn oanrin nei de útrikking op 6 novimber fan de belangrykste Fryske literêre priis sjogge we yn dit dossier nei ferskate aspekten fan de priis en de priiswinners fansels. 

Diel 1: wa wie Gysbert Japicx?
Lês oer in wike mear oer de Gysbert Japixcpriis. 

Lês mear...