Sirkwy.frl is in webside fan Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum. (www.tresoar.frl)
Adres:
Besykadres: Bûterhoeke 1 | 8911 DH | Ljouwert
Postadres: Postbus 2637 | 8901 AC | Ljouwert
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tillefoan:
Tel: 058 - 789 0 789
Fax:
Fax: 058 - 789 0 777