Elts jier wurdt troch de Afûk in kursus Skiednis & Literatuer organisearre. Dêrby wurde Fryske boeken lêzen en bepraat, mar de Fryske skiednis wurdt ek behannele troch in tal nijsgjirrige (gast)sprekkers. Yn totaal bestiet de kursus út 6 lessen.

Programma ûnder foarbehâld, foar 2019-2020:
- 17 oktober (skiednis, gastsprekker: Sieger Bijsterveld)
- 14 novimber (skiednis, gastsprekker: Bearn Bilker)
- 16 jannewaris, Elbrich fan Ype Poortinga
- 20 febrewaris, In Memoriam, Douwe Tamminga & Youmir, soan fan in túnslang, Henk Wolf
- 19 maart, De Rie fan fjirtjin, Willem Tsjerkstra
- 16 april, In aap klimt út ‘e beam, Koos Tiemersma

De kursus wurdt fersoarge troch skriuwster Jetske Bilker. Sjoch foar mear ynformaasje en opjefte by de Afûk.