Takom jier is it 75 jier lyn dat der in ein kaam oan de Twadde Wrâldoarloch. 75 Jier libje wy no yn frijheid. Wat betsjut dat foar ús? Wat is frijheid presys? Wurdearje wy de  frijheid noch genôch? Wat is it effekt fan it frij wêzen foar ús?

Tresoar ropt skriuwers en dichters op om oer it tema '75 jier frijheid' ferhalen en gedichten te meitsjen. Wa docht mei?

De betingsten foar in koart ferhaal:

 • De tekst is minimaal 750 en maksimaal 1750 wurden
 • De datum dat de tekst ynlevere wurde moat is 1 febrewaris 2020
 • De ferhalen graach oanleverje yn Word
 • Mei it ynstjoeren fan de tekst jout de skriuwer tastimming foar publikaasje troch Tresoar
 • De taal is Frysk of ien fan de Fryske streektalen
 • De ferhalen wurde anonym oan de sjuery foarlein
 • Skriuwers kinne in ferhaal óf in gedicht ynstjoere, net beide

De betingsten foar in gedicht:

 • It gedicht is minimaal 75 en maksimaal 750 wurden
 • De datum dat de tekst ynlevere wurde moat is 1 febrewaris 2020
 • De gedichten graach oanleverje yn Word.
 • Mei it ynstjoeren fan it gedicht jout de dichter tastimming foar publikaasje troch Tresoar
 • De taal is Frysk of ien fan de Fryske streektalen
 • De gedichten wurde anonym oan de sjuery foarlein
 • Skriuwers kinne in ferhaal óf in gedicht ynstjoere, net beide

In saakkundige sjuery sil de ynstjoeringen beoardielje. Nammen fan de sjuery: Doeke Sijens, Eric Hoekstra en Nienke Jet de Vries.

Foar de bêste ferhalen / gedichten binne prizen beskikber:

de earste priis is € 750,00, de twadde € 500 en de tredde € 250.

Dit jildt foar sawol ferhalen as gedichten.

Ferhalen en gedichten kinne stjoerd wurde nei This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Foto: Stienstra, Jacob (1914-1979)

75jaarvrijheid

Waling Gerrits Dykstra (1821, Froubuorren-1914, Holwert) is ien fan de belangrykste Fryske skriuwers fan de njoggentjinde iuw. De omfang fan syn literêre produksje is amper te befetsjen en beslacht inkeld al mear as 120 boeken en boekjes, neist in net te tellen oantal los yn tydskriften publisearre bydragen. Op allerhanne terrein is er aktyf, as roman- en ferhaleskriuwer, dichter, tydskrifteredakteur, foardrager, toaniel- en lieteskriuwer, sjoernalist, folksferhalesamler en letter ek as gearstaller fan it earste Frysk wurdboek. Mear witte oer Waling Dykstra en syn tiid?

Lês mear...

Durk Hibma, eardere direkteur fan It Fryske Boek, ferstoarn (1949 – 2019).

Op tongersdei 26 septimber is Durk Hibma ferstoarn. Hy joech lieding oan Stichting It Fryske Boek, dy’t jierrenlang om dizze tiid hinne de ‘Sutelaksje’ organisearre dy’t elk jier op wol 150 plakken mei Fryske boeken sutele.

Op de roukaart stiet as motto: ‘Foar de swalker leit der gjin paad, it paad ûntstiet swalkjendewei’.

Woansdei 2 oktober sil de routsjinst plakfine yn de tsjerke fan Kûbaard om 13.30 oere.