Skriuwe, hoefolle minsken tinke der net oer om dat ris te dwaan? Mar hoe? Wat binne de falkûlen, hoe kinne lêzers yn in ferhaal lutsen wurde, hoe wurket taal? Dat (en mear) komt oan ’e oarder yn in koarte kursus fan trije jûnen. 

De kursus giet foarôf oan in skriuwwedstriid en in jûn op 27 novimber 2020. Wedstriid en jûn stean yn it teken fan koartproaza en wurde organisearre troch Ensafh.  Kursisten, dy’t dat wolle, kinne harren ferhaal ynstjoere, dat dan hifke wurdt troch in sjuery. Sa tingje hja nei in plakje op it poadium en in publikaasje yn Frysk literêr tydskrift Ensafh. De oprop fan Ensafh stiet by nijs.

De kursus sil jûn wurde troch Koos Tiemersma. Hy begûn mei it skriuwen fan lietteksten doe’t er fyftjin wie. Nei 2000 skeakele er oer op proaza. Yn 2002 debutearre er mei De ljedder, wêrnei’t noch in stikmannich boeken, in berneboek en de ferhalebondel  Ik bedoel mar! folgen. Nei 2010 lei er him ta op it digitaal publisearjen fan syn wurk. Syn roman Einum waard yn 2015 bekroand mei de Gysbert Japicxpriis.

De kursus is ûnderwilens begûn en opjefte is net mear mooglik.

Woest altyd al ris in berneferhaal skriuwe? Of miskien in berneboek?
Liket it dy moai om dyn fantasije oan it wurk te setten? 
Mar hoe dochst dat? Hoe fier rikt dyn ferbylding?
Hoe witst oft it geskikt is foar bern?
Hoe skriuwst spannend of grappich of libbensecht?
Wat wurket foar dy en wat perfoarst net?
Sit hjir in fraach (of mear) fan dy by?
Dan fersoarget berneboekeskriuwster Hanneke de Jong (www.hannekedejong.frl) in geskikte basiskursus foar dy.
In leechdrompelige kursus fan fjouwer jûnen om te ûntdekken wêr’tst goed yn bist, wat better kin en wat dyn mooglikheden binne. In kursus dêr’t wy skriuwe, mei pinne en papier!, noch mear skriuwe en oan inoar foarlêze mei wille. 

Poëzij libbet as in hert! Der wurde allegeduerigen nije gedichten skreaun, en se fine dan har wei nei poadium, blog, blêd, bondel of tableau. Foar wa't der each en ear foar hat, falt der werklik in soad te genietsjen. Mar soms liket it as binne minsken benaud fan gedichten. Net alle gedichten, mar de lestige. Der stiet net wat der stiet, of wol? En as der net stiet wat der stiet, wat stiet der dan? Is it slim as ik it net begryp? 

Dichters jouwe foaral workshops foar it skriuwen fan gedichten, mar kursussen poëzijlêzen komme folle minder foar. En dêr, sa docht bliken, is wol ferlet fan.

‘As stiennen prate koene

Yn de hjerst fan 2019 organisearret Tresoar yn oparbeidzjen mei Tryater in kursus, dêr’tst alles learst oer foardrachtskeunst, presintaasje en performance. It giet benammen oer de foardracht fan ferhalen: de ferskate wizen fan stimgebrûk en it ynsetten fan stilte. In goede foardrachtskeunstner brûkt teatertechniken en fertelstilen om de tekst oer te bringen.

24 maaie - 26 maaie 2019 In wykein yn de Folkshegeskoalle op Skylge.

De see is in wichtige ynspiraasjeboarne  foar de minsk. Rêst, rûmte, wiidsheid, sinne, wyn, gouden strannen… Wy genietsje der fan en yn de literatuer  en byldzjende keunst is de see in belangryk ûnderwerp. Yn it temawykein  De see, de see sille wy dy rol fan de see yn de keunst neier ferkenne

FeRstival is in foardrachtfestival yn Fryslân dêr’t bern fan middelbere skoallen gedichten sa moai mooglik foardrage kinne en dêr in priis mei winne kinne.

Der is in skriuwgroep ûnder lieding fan dichter Arjan Hut fan start gien yn Tresoar.