Wolst graach mear en bettere ferhalen skriuwe yn it Frysk? Dan bist wolkom by de Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Ljouwert UNESCO City of Literature, Tresoar en Schrijversvakschool Groningen. Op 21 maart set it lesblok Skriuwtechniken wer útein. Op tiisdeitejûn 7 maart is der in yntroduksjeles by Tresoar yn Ljouwert.

Poëzij libbet as in hert! Der wurde allegeduerigen nije gedichten skreaun, en se fine dan har wei nei poadium, blog, blêd, bondel of tableau. Foar wa't der each en ear foar hat, falt der werklik in soad te genietsjen. Mar soms liket it as binne minsken benaud fan gedichten. Net alle gedichten, mar de lestige. Der stiet net wat der stiet, of wol? En as der net stiet wat der stiet, wat stiet der dan? Is it slim as ik it net begryp? 

Dichters jouwe foaral workshops foar it skriuwen fan gedichten, mar kursussen poëzijlêzen komme folle minder foar. En dêr, sa docht bliken, is wol ferlet fan.

‘As stiennen prate koene

Yn de hjerst fan 2019 organisearret Tresoar yn oparbeidzjen mei Tryater in kursus, dêr’tst alles learst oer foardrachtskeunst, presintaasje en performance. It giet benammen oer de foardracht fan ferhalen: de ferskate wizen fan stimgebrûk en it ynsetten fan stilte. In goede foardrachtskeunstner brûkt teatertechniken en fertelstilen om de tekst oer te bringen.

24 maaie - 26 maaie 2019 In wykein yn de Folkshegeskoalle op Skylge.

De see is in wichtige ynspiraasjeboarne  foar de minsk. Rêst, rûmte, wiidsheid, sinne, wyn, gouden strannen… Wy genietsje der fan en yn de literatuer  en byldzjende keunst is de see in belangryk ûnderwerp. Yn it temawykein  De see, de see sille wy dy rol fan de see yn de keunst neier ferkenne

FeRstival is in foardrachtfestival yn Fryslân dêr’t bern fan middelbere skoallen gedichten sa moai mooglik foardrage kinne en dêr in priis mei winne kinne.

Der is in skriuwgroep ûnder lieding fan dichter Arjan Hut fan start gien yn Tresoar.

Nyk de Vries treedt yn Fryslân fjouwer kear op foar Nederland Leest

Skriuwer/muzikant Nyk de Vries komt yn novimber mei fjouwer optredens yn ’t ramt fan Nederland Leest, de lêskampanje fan de mienskiplike biblioteken. It tema fan de kampanje is dit jier ‘robotika’. De optredens sille wêze yn respektivelik Frjentsjer, Bûtenpost en op Skylge en Skiermûntseach.