Op 14 oktober waard de Gysbert Japicxpriis útrikt oan dichter Eppie Dam. Hjir binne alle bydragen fan dy feestlike middei te finen.

1. Taspraak Mirjam Bakker, wethâlder fan de gemeente Súdwest-Fryslân.

2. Taspraak Sietske Poepjes, deputearre fan de Provinsje Fryslân.

3. Ferslach fan de advyskommisje, foarlêzen troch foarsitter Bouke Oldenhof.

4. Tankwurd fan Eppie Dam, útsprutsen troch Lienke Boot.

5. Laudatio fan Bert Looper, direkteur fan Tresoar.