De Rink van der Veldepriis 2018 giet nei Willem Schoorstra foar syn boek De nacht fan Mare. Dat makke de sjuery dizze wike bekend. Schoorstra kriget syn priis, in byld fan Anne Woudwijk en in jildbedrach fan € 2000, oerlange op 15 juny oansteande om 15.30 oere by de Skriuwersarke, Drachtster Heawei 19, dat is tusken De Wylgen en De Feanhoop. De útrikking wurdt fan 't jier kombinearre mei it foarstellen fan de skriuwers dy’t hjir it kommende seizoen  tydlik ferbliuwe. It evenemint is in gearwurking tusken Smallingerland, Stifting FLMD, It Fryske Gea en Tresoar.