Yn it kulturele haadstêdjier hat de literatuerfilm ‘Yn dit lânskip leit myn libben’ in jier lang alle dagen te sjen west yn de Gysbert Japicxseal fan Tresoar. Foar dy’t dat ûntkaam is, is der de mooglikheid om de film alsnoch te besjen op Youtube.

Yn de film binne û.o. opnames te sjen fan it arkje fan Rink van der Velde dat al jierren brûkt wurdt as skriuwershûs foar Fryske skriuwers. Skriuwers Hylke Speerstra en Hilda Talsma en keunst- en literatuerkenner Huub Mous fertelle oer harren relaasje mei de Fryske skriuwerij.