Dichter Eppie Dam lêst syn oersetting fan it fers 'k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid fan J. A. dèr Mouw en dêrnei lêst de dichter syn eigen gedicht

Genede moat ik neat fan ha
mar twa fammen laitsje my ta

Dit koarte filmke is makke foar de presintaasje fan de bondel ‘Dof fiolet is ’t west’, 16 sonnetten fan Johan Andreas dèr Mouw oerset troch Eppie Dam, útjûn by útjouwerij Grotesk út Amsterdam.

Kamera, lûd en montaazje: Haye Bijlstra
produksje fan Tresoar, Ljouwert 2018