Ek yn 2019 wurdt yn Brussel Transpoesie organisearre, it Europeeske Poëzyfestival.

Foar de twadde kear is dêr in Fryske dichter oanwêzich, nammentlik Elmar Kuiper. Hy sil 26 septimber optrede wannear’t it de Europeeske Dei fan ’e Talen is, tusken 24 oare talen út Europa. Fierder organisearret Transpoesie foarstellings yn septimber en oktober.

Ek dit jier hat It Skriuwersboun de oprop dien foar ynstjoerings. In kommisje besteande út Alex Riemersma ((NHL-Network to Promote Linguistic Diversity), Cor van der Meer (Fryske Akademy) en Tryntsje van der Veer (It Skriuwersboun) hawwe út trije kandidaten dichters Elmar Kuiper keazen mei syn gedicht ‘Myn Lân’.

De yn 1969 berne dichter skreau fiif Frysktalige bondels (Hertbyt, Ut namme fan mysels, Granytglimkes, Hiemsiik en Stienkeal (Bornmeer). Syn Nederlânske gedichten waarden bondele yn Hechtzwaluwen (Augustus) en Ruimtedier (Atlas Contact) en ek ferskynde fan syn hân de twatalige bondel: Roep de rottweiler op! / Rop de rotweiler op! (BnM).

Njonken dichter is Elmar Kuiper ek toanielskriuwer, byldzjend keunstner, performer, filmmakker en partisipearret yn it ymprovisaasjekollektyf Tsjinlûd. Fierder is hy lietskriuwer en sjonger fan de darkwave band Tigers fan Greonterp.

Ut ‘Myn lân’ in fragmint:

Wat kin ik jaan as de ljip op myn lân gûlt
aai kwyt, aai kwyt, as myn skries skriemt

as in dichter dy’t siik en blyn fan langst
syn âlde lân besjonge wol?

Wat kin ik dwaan as myn lân skoare wol,
mar jankt as in junk om ’e jarre,
as de hûd skuort, de nulle yn ’e ier
it wêzen iepenript?

TRANSPOESIE is an annual poetry festival organised by EUNIC Brussels, the network of European Union National Institutes for Culture, and its partners. The festival, now in its 9th year celebrates language diversity by bringing poetry in as many languages as possible to the general public in Brussels.Our goal is to mark the annual European Day of Languages and Linguistic Diversity on 26 September by organising a series of events in September and October.