Der binne fiif skriuwers nominearre foar de Gysbert Japicxpriis 2019. Fan 't jier wurdt de priis útrikt foar de kategory proaza.

De nominearren binne (yn alfabetyske folchoarder):

Hein Jaap Hilarides
De trekker fan Troje (Bornmeer)
De trekker van Troje 500 2017

Aggie van der Meer

De achttjin (Afûk)
de achttjin 2016 500x324

Elske Schotanus
Wurk (Afûk)
wurk 2017

Nyk de Vries
Renger (Afûk)
renger frysk 2016 500x327

Ale S. van Zandbergen
Famke famke (Het nieuwe kanaal)
famke famke 2017

De nominearren binne selektearre troch in ûnôfhinklike sjuery. Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra beoardielen 70 Fryske proazaboeken út de perioade 2015 – 2018.

De Gysbert Japicxpriis is de wichtichste priis fan de Fryske literatuer. De winner fan de Gysbert Japicxpriis ûntfangt in bedrach fan €10.000,- en in oarkonde. De namme ferwiist nei de Fryske dichter Gysbert Japicx, berne yn Boalsert. De priis waard yn 1947 ynsteld troch it provinsjaal bestjoer. Dichter Obe Postma wie yn dat jier de earste winner fan de Gysbert Japicxpriis. De priis yn 2019 wurdt útrikt op 16 novimber.