Yn it tydskrift World Literature Today is in besprek ferskynd oer As Long as the Tree Blooms fan Joke Corporaal, oer de de skiednis fan de Fryske literatuer. World Literature Today is in Amerikaansk tydskrift foar ynternasjonale literatuer en kultuer en publisearret bydragen fan oer de hiele wrâld.

Henry Baron skriuwt yn syn besprek dat in soad toeristen yn 2018 har paad fûnen nei Ljouwert en dêr yn oanrekking kamen mei de Fryske kultuer: "They learned that there are some one hundred books published each year, comprising all the literary genres; that Frisian music includes classical, pop, folk, opera, hard rock, ballads, hymns, and more; that the more universal poetry by Frisian poets like Obe Postma and Tsjêbbe Hettinga has been translated into English; that best-selling prose authors like Rink van der Velde and Hylke Speerstra have been translated into English as well as Nynke van Hichtem’s classic children’s novel Afke’s Ten; that classics like the Iliad and Odyssey and Ovid’s Metamorphoses as well as works by Shakespeare, Nietzsche, and Tolkien have been translated into Frisian. And much more."

Lês it hiele besprek by World Literature Today.

Benijd nei As Long as the Tree Blooms? Op www.fryskeliteratuerskiednis.frl is de Frysktalige literatuerskiednis te finen.