De lêste bydrage yn it dossier Befrijing yn de Fryske literatuer, troch Wilken Engelbrecht fan de Palacký University yn Tsjechië: 'Bezetting en bevrijding in Friesland en Tsjechië door dichters gezien'. Lês it hjirre.

Wilken Engelbrecht: "Zowel in Friesland als in Tsjechië was het verzet actief. In Tsjechië was Obrana národa vooral in de jaren 1939 tot eind 1941 actief. Daarna lukt het de Duitse bezetter om dit ondergrondse leger grotendeels op te rollen. Resterende groepjes herformeerden zich in 1943, maar de laatste groepen werden door de Duitsers in juni 1944 opgerold. In Friesland was de situatie juist omgekeerd en werd het verzet vanaf 1942 steeds efficiënter. Het schrijnendste, maar ook het indrukwekkendste zijn de gedichten gemaakt door dichters-verzetsstrijders vlak voor hun executie. Als voorbeeld geven we hier het gedicht Langstme van verzetsstrijder en CHU-politicus Willem Santema (1902-1944), gefusilleerd in concentratiekamp Vught op 10 augustus 1944, en Hlas domova (De stem van thuis) van zijn generatiegenoot, de sociaaldemocraat Karel Vokáč (1903-1944), opgehangen in de Praagse Gestapo-gevangenis Pankráč op 12 juli 1944."

Lês mear yn it dossier oer Befrijing yn de Fryske literatuer. Dit is it lêste artikel yn dit dossier.

Oer de online Dei fan de Fryske letterkunde:
De Dei fan de Fryske Letterkunde giet dit jier oars as oars, nammentlik digitaal. Yn de moannen novimber en desimber kinst fia de webside fan Sirkwy ferskate lêzingen en webinars folgje. De earste lêzing wurdt op 6 novimber online set. Der sille ûnder oaren lêzingen jûn wurde troch Jan Ybema, oer Fryske boeken dêr’t Nederlânsk-Ynje en de befrijing fan Nederlânsk-Ynje in rol yn spylje, en troch Elske Schotanus, oer de nije útjefte fan Efter it tried dêr’t Reimer van Tuinen ferhalen yn fertelt oer syn tiid yn konsintraasjekamp Amersfoort.

Liket it dy nijsgjirrich de lêzingen te folgjen? Yn 't foar opjaan is net nedich. Alles watst dwaan moatst is efkes dizze webside yn 'e gaten hâlde.

De Dei fan de Fryske letterkunde wurdt organisearre troch de Fryske Akademy en Tresoar.

Foto: Vokáčs gedicht Hlas domova afgedrukt in het eerste nummer van Hlas domova.