De Gysbert Japixcpriis 2021 is takend oan Eeltsje Hettinga. Yn oanrin nei de útrikking op 6 novimber fan de belangrykste Fryske literêre priis sjogge we yn dit dossier nei ferskate aspekten fan de priis en de priiswinners fansels. 

Lês yn diel 1 wa't Gysbert Japicx wie.
Lês yn diel 2 wat de Gysbert Japicxpriis is.