Op 6 novimber is de Gysbert Japicxpriis 2021 útrikt oan Eeltsje Hettinga foar syn gedichten as 'Dichter fan Fryslân' yn de perioade 2017-2019. Deputearre Sietske Poepjes oerlange de oarkonde oan de winner yn kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert. Foarsitter fan de advyskommisje Jannes van der Velde lies út namme fan syn kollega-adviseurs Hein Jaap Hilarides en Nynke Heeg it ferslach foar.

Dat ferslach is hjir te lêzen (as pdf).

Lês mear oer Eeltsje Hettinga yn syn biografy.

Lês mear oer de aktiviteiten yn de Gysbert Japicxpriis-wike.

Lês mear oer de Gysbert Japicxpriis en eardere winners.