Testament van de ziel fan Hylke Speerstra is koartby ferskynd by útjouwerij Atlas Contact. It is Speerstra syn eigen oersetting fan syn boek Testamint fan de siel (Bornmeer, 2021) oer twa widners mei Fryske woartels dy’t inoar yn Kanada by in rodeo moetsje en inoar harren libbensferhalen fertelle. De oersetting fan it boek sil presintearre wurde op freed 10 febrewaris om 16.00 oere yn Tresoar.

De presintaasje wurdt stal jûn yn de foarm fan in fraachpetear. Arjen Dijkstra, direkteur fan Tresoar, sil de skriuwer freegje nei syn motiven om it boek te skriuwen en de tûkelteammen by it oersetten. Fierders sitte Douwe Draaisma en Geert Mak ek oan tafel. Mak sil benammen frege wurde nei de wearde fan it fertellen fan ferhalen en fan oral history yn it algemien, wylst Draaisma ynterviewd wurde sil oer ûnder oare de (ûn)betrouberens fan it ûnthâld.

Nei it fraachpetear kin sawol de Fryske- as Hollânsktalige ferzje fan it boek kocht wurde en sit Hylke Speerstra klear om boeken te sinjearjen.

Boekpresintaasje 
Wat: Boekpresintaasje Testament van de ziel mei Hylke Speerstra, Douwe Draaisma en Geert Mak
Wannear: Freed 10 febrewaris; ynrin 15.30 oere; begjin programma 16.00 oere
Wêr: Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert
 
Oanmelde?
It bywenjen fan de presintaasje is fergees. In plak reservearje? Meld dy hjir oan foar de boekpresintaasje.
 
Foto Hylke Speerstra: Johan Brouwer.