ynlieding foar de diskusjemiddei fan It Skriuwersboun op 24 maaije 2018

Yn 2018, wylst de Kulturele haadstêd yn folle gong is, riedt Tresoar him ta op de ynfolling fan it taakfjild ‘literatuerbefoardering’ yn de post-LF18 jierren. Wat is literatuerbefoardering? Wat is der feroare troch LF18? Hoe binne de relaasjes mei oare literêre ynstellings en aktiviteiten? Wat is it ferlet fan de skriuwers? Graach heart Tresoar de miening fan elkenien dy’t oer litertuerbefoardering anno 2019 neitinke wol. Yn dizze koarte notysje jouwe wy oan de meitinkers inkele kaders en tinkrjochtingen. Wês frij om sa kreatyf mooglik ús fan adfys te tsjinjen. Mei jim ynput presintearje wy oan’e ein fan dit jier ús plan foar de ynrjochting fan literatuerbefoadering anno 2019 en fierder.

Lês mear...

Op 15 juny sil de Rink van der Veldepriis 2018 útrikt wurde oan ien fan dizze trije skriuwers: Nyk de Vries, Geart Tigchelaar of Willem Schoorstra. Bygeand artikel hat yn de Breeduit, it orgaan fan de gemeente Smellingerlân stien op 17 maaie.
Al earder binne de artikels oer Nyk de Vries en Willem Schoorstra publisearre.


Tigchelaar Geart Breeduit 17 maaie

Nominearre foar de Rink van der Veldepriis 2018: Willem Schoorstra
Op 15 juny sil de Rink van der Veldepriis 2018 útrikt wurde oan ien fan dizze trije skriuwers: Nyk de Vries, Geart Tigchelaar of Willem Schoorstra. Bygeand artikel hat yn de Breeduit, it orgaan fan de gemeente Smellingerlân stien op 31 maaie.
Al earder is it artikel oer Nyk de Vries publisearre.

Op 15 juny sil de Rink van der Veldepriis 2018 útrikt wurde oan ien fan dizze trije skriuwers: Nyk de Vries, Geart Tigchelaar of Willem Schoorstra. Bygeand artikel hat yn de Breeduit, it orgaan fan de gemeente Smellingerlân stien op 3 maaie.

De oare artikels fan de beide oare nominearre skriuwers folgje noch.

Vries Niek de Breeduit 3 maaie

 

Salang’t de beam bloeit

Op tiisdei 15 maaie wurdt de nijste skiednis fan de Fryske literatuer presintearre: Salang’t de beam bloeit. De skiednis is skreaun foar elkenien dy’t mear witte wol oer de Fryske literatuer, foar learlingen en studinten mei ynteresse yn Fryske taal en literatuer en foar besikers fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 (LF2018). It boek ferskynt dan ek yn it Frysk, Nederlânsk, Ingelsk en Dútsk. Joke Corporaal hat it boek skreaun.

Lês mear...

Rink van der Veldepriis en begjin seizoen Skriuwersarke kombinearre

De útrikking fan de Rink van der Veldepriis en de ôftraap fan it seizoen fan de Skriuwersarke op De Feanhoop fine dit jier plak op freed 15 juny. De inisjatyfnimmers de gemeente Smellingerlân, de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) en It Fryske Gea sette dat mei-inoar op priemmen.

Oanlieding

De oanlieding foar de gearfoeging is it fertrek fan  Friese Perse Boekerij út de organisaasje fan de Rink van der Veldepriis; de útjouwerij gong fallyt. De stifting FLMD dy’t alle simmerskoften de Skriuwersarke fan It Fryske Gea hiert en beskikber stelt oan skriuwers, hie al earder oanjûn yn de organisaasje fan de literatuerpriis behelle te wurden. Gemeente Smellingerlân en Stifting FLMD hawwe de gearwurking bepraat en seagen in moaie kâns de krêften te bondeljen en in feestlike byienkomst te organisearjen ta profyt fan de Fryske literatuer.  It doel is ek oare jierren mei dy nije opset troch te gean.

Lês mear...

Willem Schoorstra skriuwt Kadoboek 2019

Willem Schoorstra út Ternaard is de auteur fan it Fryske Kadoboek 2019. Schoorstra (1959) krige yn 2005 de Fedde Schurerpriis foar Swarte Ingels. Neist skriuwer is Schoorstra ek kolumnist by Omrop Fryslân. Dizze simmer wurdt it iepenloftspul Rêdbâd yn de teatertún fan Broeksterwâld opfierd, dat basearre is op syn roman Rêdbâd – kronyk fan in kening. Fan dit boek ferskine ynkoarten in Nederlânske oersetting en in Frysktalige werprintinge. Yn 2017 ferskynde fan syn hân de roman De nacht fan Mare. It inisjatyf foar it Kadoboek komt fan 'e stichting Boeken fan Fryslân. (Boarne LC.)

LJOUWERT – De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. Wa’t gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of fers ynstjoere. In ûnôfhinklike sjuery hifket de ynstjoeringen anonym en kin maksimaal fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei €1000.

Lês mear...

Iepen hûs by Tresoar op 3 febrewaris

Feestlike ôftraap fan Lân fan Taal-aktiviteiten by Tresoar

Op sneon 3 febrewaris stiet Tresoar yn it middelpunt fan de belangstelling yn it iepeningswykein fan Lân fan Taal, in belangryk ûnderdiel fan Ljouwert/Fryslân 2018. Besikers kinne by dizze feestlike middei genietsje fan útstallingen, optredens, lêzingen en performances. De start fan in breed, ferrassend en ferdjipjend 2018. wy nûgje dy fan herte út om by dizze middei oanwêzich te wêzen.

Lês mear...

Tresoar siket aventoerlike skriuwer  (m/f)
 

Foar it literêre útwikselingsprojekt Other Words/Oare Wurden siket Tresoar nei in Fryske skriuwer dy’t de útdaging oandoart om acht wiken lang yn Ierlân te wenjen en te wurkjen.
 
It projekt Other Words/Oare Wurden is in ynternasjonaal literêr útwikselingsprojekt. Doel is om in netwurk op te bouwen fan skriuwers yn lytse- en minderheidstalen yn Europa. Njonken Fryslân dogge en Baskelân, Ierlân, Slovenië en Masedoanië mei oan it projekt. Earder ferbleaune der ek al Fryske skriuwers yn San Sebastián (Baskelân), Bitola (Masedoanië) en Maribor (Slovenië). Ek ferwolkomme Ljouwert al fjouwer bûtenlânske skriuwers.
 
Hjoed begjint de seleksjeproseduere foar it folgjende ferbliuw: in Fryske auteur mei yn de simmer fan 2018 acht wiken nei Dublin (Ierlân) om ynspiraasje op te dwaan, te (net)wurkjen en diel te nimmen oan kulturele aktiviteiten. Hy of sy docht dêrfan ferslach yn blogs. Foar dit útdaagjende karwei siket Tresoar in skriuwer of skriuwster mei in goed plan, de nedige ûnderfining yn de literêre wrâld en in sûne doasis moed. Behearsking fan de Fryske taal is wol fereaske: it ferbliuw moat resultearje yn in literêr wurk fan maksimaal 5000 wurden, yn it Frysk. Dat wurk wurdt oerset yn fiif talen foar publikaasje op de webside fan Oare Wurden/Other Words en yn in boekwurk.
 
Oant 15 maart is er de mooglikheid om in foarstel yn te tsjinjen. De skriuwer (m/f) fan it bêste foarstel reizget ein juny nei Dublin ôf. Foar ûnderdak wurdt soarge, en der is in honorarium en fergoeding fan de ferbliuws- en reiskosten beskikber.
 
Mear ynformaasje oer it seleksjeproses en de betingsten fan de útwikseling fan Other Words/Oare Wurden is te finen fia Marre Sloot, projektlieder fan Other Words/Oare Wurden yn Fryslân: Dit e-mailadres wurdt befeilige tsjin spambots. JavaScript moat ynskeakele wêze om it te besjen.


 Obe Postma gedichtemiddei yn gearwurking mei Tresoar 

Tiid: freed 6 april 2018, 15.00 – 17.00; foarôf: boekpresintaasje trijetalige bondel fan Postma-fersen (útwreide twadde ferzy fan What the poet must know)

Plak: Gysbert Japicxseal, Tresoar

Lânskipspine (?) - In útdaging foar de Fryske dichters. (Wedstriid)

Lês mear...

De provinsje Fryslân kin it idee om in 'Dichter fan Fryslân' te beneamen it bêste loslitte neffens it dichterskollektyf ‘DichterS fan Fryslân’. Yn plak dêrfan kin de provinsje mei harren yn see gean. Om dy oprop krêft by te setten giet it kollektyf dizze wike alfêst los.

Lês mear...