Altyd al dyn libbensferhaal opskriuwe wold? Of dat fan jim heit en mem? Der start dit jier wer in nije kursus Libbensferhalen skriuwen, mei minsken dy’t dêr al wat ûnderfining mei ha en begjinners. Der kinne noch in pear minsken by, dus wês der by. De kursus wurdt jûn troch Marga Claus.

Lês mear...

‘As stiennen prate koene

Yn de hjerst fan 2019 organisearret Tresoar yn oparbeidzjen mei Tryater in kursus, dêr’tst alles learst oer foardrachtskeunst, presintaasje en performance. It giet benammen oer de foardracht fan ferhalen: de ferskate wizen fan stimgebrûk en it ynsetten fan stilte. In goede foardrachtskeunstner brûkt teatertechniken en fertelstilen om de tekst oer te bringen.

Lês mear...