De nacht fan Mare bekroand mei Rink van der Veldepriis 2018

De Rink van der Veldepriis 2018 is freed 15 juny útrikt oan skriuwer Willem Schoorstra foar syn roman De nacht fan Mare. De oarkonde, de jildpriis en in byld fan Anne Woudwijk is him by de skriuwersarke fan Rink oerlange op de Feanhoop.

De foarsitter fan de sjuery, Janny Bottema, priizge it boek û.o. om syn byldzjende en poëtyske skriuwstyl, dy’t bytiden ek ‘rjocht foar de raap is’. As je ien kear begûn binne te lêzen, lit it ferhaal je net mear los. Neffens de sjuery behearsket Willem Schoorstra de Fryske taal oant yn syn fingerseinen. Dat is in geniet foar de lêzer.

Hjirby it sjueryrapport.

 

In wike yn it teken fan libben en wurk fan Rink van der Velde. Gemeente Smallingerland organisearret mei It Frysk Gea, Stifting FLMD, Tresoar en in grutte groep frijwilligers fan 14 oant en mei 23 juny de Wike fan Rink. Om ekstra omtinken te freegjen foar de Fryske taal en om it oantinken oan de Fryske skriuwer libben te hâlden. De wike is in ûnderdiel fan LF2018.

Tongersdei 14 juny is de presintaasje fan de werútjefte fan Beafeart nei Saint-Martin. Op 15 juny is de útrikking fan de Rink van der Veldepriis 2018 oan Willem Schoorstra. Yn de wike dêrnei binne der in tal aktiviteiten organisearre. Hjirûnder in beheind oersjoch. In wiidweidiger ferzje is te finen op www.smallingerland.nl.

Lês mear...

De Rink van der Veldepriis 2018 giet nei Willem Schoorstra foar syn boek De nacht fan Mare. Dat makke de sjuery dizze wike bekend. Schoorstra kriget syn priis, in byld fan Anne Woudwijk en in jildbedrach fan € 2000, oerlange op 15 juny oansteande om 15.30 oere by de Skriuwersarke, Drachtster Heawei 19, dat is tusken De Wylgen en De Feanhoop. De útrikking wurdt fan 't jier kombinearre mei it foarstellen fan de skriuwers dy’t hjir it kommende seizoen  tydlik ferbliuwe. It evenemint is in gearwurking tusken Smallingerland, Stifting FLMD, It Fryske Gea en Tresoar.

ynlieding foar de diskusjemiddei fan It Skriuwersboun op 24 maaije 2018

Yn 2018, wylst de Kulturele haadstêd yn folle gong is, riedt Tresoar him ta op de ynfolling fan it taakfjild ‘literatuerbefoardering’ yn de post-LF18 jierren. Wat is literatuerbefoardering? Wat is der feroare troch LF18? Hoe binne de relaasjes mei oare literêre ynstellings en aktiviteiten? Wat is it ferlet fan de skriuwers? Graach heart Tresoar de miening fan elkenien dy’t oer litertuerbefoardering anno 2019 neitinke wol. Yn dizze koarte notysje jouwe wy oan de meitinkers inkele kaders en tinkrjochtingen. Wês frij om sa kreatyf mooglik ús fan adfys te tsjinjen. Mei jim ynput presintearje wy oan’e ein fan dit jier ús plan foar de ynrjochting fan literatuerbefoadering anno 2019 en fierder.

Lês mear...