Ek yn 2019 wurdt yn Brussel Transpoesie organisearre, it Europeeske Poëzyfestival.

Foar de twadde kear is dêr in Fryske dichter oanwêzich, nammentlik Elmar Kuiper. Hy sil 26 septimber optrede wannear’t it de Europeeske Dei fan ’e Talen is, tusken 24 oare talen út Europa. Fierder organisearret Transpoesie foarstellings yn septimber en oktober.

Lês mear...

Op freed 26 april is de skriuwersarke op De Feanhoop wer iepensteld foar skriuwers. Dit jier sille fiif skriuwers in skoftke ferbliuwe yn de arke dy't earder teheard hat oan Rink van der Velde. Dêrneist presintearren de skriuwers fan ferline jier it wurk dat se yn de arke skreaun hiene.

Lês mear...

Op 14 april is yn syn wenplak Amsterdam skriuwer en keunstner Hessel Miedema (1929-2019) ferstoarn. Miedema hat in bysûnder plak yn de Fryske literatuer, mei't er in lyts oeuvre skreaun hat, mar dochs fan betsjutting west hat. Net te min om't er bewust ôfskie nommen hie fan it Fryske skriuwen.

Lês mear...

Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 12 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei 1000 euro.

Lês mear...