Koart oersjoch fan alle literêre prizen

Gysbert Japicxpriis

Yn it lêst fan 1946 waarden troch it Kolleezje fan Deputearre Steaten oan Provinsjale Steaten plannen foarlein foar it ynstellen fan de Gysbert Japicxpriis. It beslút dêrta waard yn jannewaris 1947 nommen en de priis is datselde jiers op 10 oktober foar it earst útrikt. De priis fan ynearsten fl.500,- (mei in oarkonde) wie alle jierren beskikber, de iene kears foar proaza, de oare kears foar poëzy. Mei neidruk waard steld, dat de priis net in oeuvrepriis wie, mar takend wurde soe foar it bêste wurk, dat yn de twa jier foarôfgeand oan it jier fan de útrikking publisearre wie. As der gjin wurk wie, dat 'der bekroning waardig' achte waard, dan waard de priis dat jiers net takend. De priis waard útrikt op it stedhûs fan Boalsert.

Lês mear...