Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe yn har gearkomst fan 9 septimber 2014 de advyskommisje beneamd foar de Gysbert Japicxpriis 2015. De priis sil takend wurde foar oarspronkelik Frysk proaza út it tiidrek 2011-2014; dat kin ien titel wêze of in hiel oeuvre. De foarige proazaïst dy’t de priis wûn wie Durk van der Ploeg yn 2011 foar al syn literêr proaza. In oersjoch fan alle priiswinners stiet hjir.

De kommisje bestiet út Yvonne Dijkstra, Kester Freriks, André Looijenga, Doeke Sijens en Marga Waanders. Lêstneamde is foarsitter.

Yn maart 2015 sil op Sirkwy de longlist pleatst wurde fan in earste seleksje fan titels dy’t neffens de advyskommisje yn de beaming komme foar de priis.

De priisútrikking is op sneon 10 oktober 2015 yn Boalsert.

Lês mear...