Berne: 29-03-1932, Folsgeare
FERSTOARN: 05-12-2016, AMSTERDAM

Libben en wurk

Gerben Abma is berne yn Folsgeare, in doarp yn súdwest Fryslân. Heit wie boer op in pleats dêr’t al generaasjes lang Abma’s buorke hiene. Gerben wie de sechde yn in rige fan meiïnoar  tsien bern, dy’t opgroeiden yn in tsjerklik rjochtsinnich fermidden. Nei de middelbere skoalle, HBS-B, helle er it steatseksamen gymnasium A. Dêrnei studearre er teology oan de universiteit fan Amsterdam.

Lês mear...

Berne: 12-07-1942, Folsgeare

Libben en wurk

Gerben Willem Abma is op 12 july 1942 yn Folsgeare berne. Hy wie it jongste bern yn in grutte ortodokse boerehúshâlding. Abma studearre yn Utert rjochten, yn Grins teology en die, neidat er ferskillende baantsjes hân hie, yn 1974 syn doktoraal eksamen yn it lêstneamde fak. Neidat er jierrenlang learaar west hat by it fuortset kristlik ûnderwiis yn Ljouwert, wurket er sûnt 1987 as psychoterapeut yn Drachten.

Lês mear...