Berne: 29-03-1932, Folsgeare
FERSTOARN: 05-12-2016, AMSTERDAM

Libben en wurk

Gerben Abma is berne yn Folsgeare, in doarp yn súdwest Fryslân. Heit wie boer op in pleats dêr’t al generaasjes lang Abma’s buorke hiene. Gerben wie de sechde yn in rige fan meiïnoar  tsien bern, dy’t opgroeiden yn in tsjerklik rjochtsinnich fermidden. Nei de middelbere skoalle, HBS-B, helle er it steatseksamen gymnasium A. Dêrnei studearre er teology oan de universiteit fan Amsterdam.

Lês mear...

Berne: 12-07-1942, Folsgeare

Libben en wurk

Gerben Willem Abma is op 12 july 1942 yn Folsgeare berne. Hy wie it jongste bern yn in grutte ortodokse boerehúshâlding. Abma studearre yn Utert rjochten, yn Grins teology en die, neidat er ferskillende baantsjes hân hie, yn 1974 syn doktoraal eksamen yn it lêstneamde fak. Neidat er jierrenlang learaar west hat by it fuortset kristlik ûnderwiis yn Ljouwert, wurket er sûnt 1987 as psychoterapeut yn Drachten.

Lês mear...

Berne: 13-06-1908, Aldeboarn
Ferstoarn: 24-09-1982, Drachten

Libben en wurk

Paulus Akkerman is op 13 july 1908 yn Aldeboarn te wrâld kommen as fjirde soan fan Otte Sijas Akkerman (1872-1957) en Antje Harmsma (1871-1965). Hy ferstoar op 24 septimber 1982 yn Drachten. Paulus Akkerman syn heit, Otte hie as jongfeint al namme makke as dichter en foardrager.

Lês mear...

Berne: 03-11-1917, Makkum
Ferstoarn: 24-04-1987, Barendrecht

Libben en wurk

Wibren Altena waard op 3 novimber 1917 berne te Makkum, as soan fan in binnenskipper. Hy kaam út in rooms katolyk gesin, nei de legere skoalle gong er nei Sint Michielsgestel om dêr oplaat te wurden ta misjonaris. Letter gyng er oer nei de prysteroplieding yn Cadeer en Keer.

Lês mear...