Berne: 09-08-1950, IT hearrenfean

Karst Berkenbosch is in keunstner, sjonger, skriuwer/dichter en (oant 2000) learaar út Aldeberkeap. Hy sjongt kabareteske lietsjes yn it Stellingwerfsk, Nederlânsk, Ingelsk en Frânsk en hat hûnderten lietsjes en kollums skreaun.

Libben en wurk
Yn de jierren santich spile hy mei yn it Stellingwerfske kabaretprogramma fan Et Harbargespul en yn it kabaretprogramma Forpleegt Frysk fan it Selskip Leo Dijkstra.
Berkenbosch wie kollumnist (om bar mei Johan Veenstra) fan de Ljouwerter Krante; ek skreau er kollums foar de Nieuwe Ooststellingwerver en yn De Stellingwerver en revu's foar û.o Sint-Jânsgea en Aldeberkeap. Hy hat in eksposysje hân fan skilderijen ‘Nao Kerst komt Karst’ en makke bylden. 
Fierder hat hy foarsitter west fan it Fryske Filmfûns en hie hy (oant 1 jannewaris 2009) in eigen festbûseteater yn de âlde Legere Lânbouskoalle yn Aldeberkeap. Hy kuieret graach en organisearret ek kuiertochten.
 
Hy hat ferskate boeken op syn namme stean, ek oer de kultuerhistoaryske eftergrûn fan de natoergebieten yn de gemeente East- en Weststellingwerf.


WURK

Publikaasjes
1984: Berkoop in beeld (foto's en aansichten út 1890-1979)
1990: Blauw Zwiet (novelle)
1998: De iene is de aandere niet (oer keunstskilder Rinny Siemonsma)
2002: De Sjaal (roman)
2003: Streep veur Streep (oer syn solofytstocht fan Hammerfest nei Gibraltar)
2004: Et hoeft niet, et is vri'jwillig (oer syn fytstocht nei Roemenië)
2005: Beeld van Berkoop 
2006: 111 Karstliederen
2007: Koffie met appelgebak (kuierrûtes)
2007: Kunstwerken aan de weg (keunstwurken yn de gemeente Eaststellingwerf)
2008: Banjeren (natuerterrein yn Eaststellingwerf beskreaun út kultuer-histoaryske hoeke)
2010: De Sjaal (Nederlânske oersetting)
2010: Wat west is (natuerterrein yn Weststellingwerf beskreaun út kultuer-histoaryske hoeke) 
2013: Bij de bek af (skiednisboek yn romanfoarm oer de Fryske Wetterliny 1672/73)
2019: Van Huizen en Huisjes (Krystferhalen)

Prizen
1974: wûn mei it fers '65 joar' de Lyrische Courant 
1989: Olde Pookpries (foar Blauw Zwiet)

Mear ynformaasje

Wikipedy
Eigen webside
Lourens Looijenga, Nieuwe Ooststellingwerver 03-12-2020 diel 1 en 2 (oer behâld âlde bebouwing)
Anne Westerhof, Nieuwe Ooststellingwerver 28-01-2021 (fraachpetear)
Van Tuinen Thús, Omrop Fryslân, 10-07-2002 (portret)

Foto auteur troch Haye Bijlstra

©Tresoar, 03-03-2021