Berne: 14-09-1936, BOALSERT

Gerrit Damsma is berne yn 1936 yn Boalsert. Hy wurke hast fjirtich jier by it Friesch Dagblad. Hy hie dêr in kollum: ferhaaltsjes mei in knypeach. Hy skreau yn 2001 in histoaryske roman oer Fryske lânferhuzers dy’t har yn de 19de iuw yn Amearika in nij wenplak kappen – Vriesland yn de steat Michgan.

 

Lês mear...

Berne: 03-04-1981, Snits

Libben en wurk

Paul van Dijk is hikke en tein yn Warkum. Hy gie nei de hafû op de RSG Magister Alvinus yn Snits. Dêrnei folge er de oplieding ta dosint Ingelsk oan NHL Hegeskoalle yn Ljouwert. Op it stuit wurket er as learaar Ingelsk oan it Bogerman College yn Balk.

Lês mear...