Berne: 01-07-1934, Britsum

Libben en wurk

Jan Dotinga is berne te Britsum en opgroeid yn it Stienzer Aldlân. Oan de kweekskoalle Mariënburg te Ljouwert helle er syn ûnderwizersakte. Dêrnei hat er wurke op ferskillende legere skoallen yn Fryslân en wie er fjouwer jier learaar oan de lânbouhúshâldskoalle te Garyp. Yn 1969 waard er haad fan de kristlike legere skoalle yn Droegeham, dêr is er bleaun oant syn pensjoen yn 1995.

Lês mear...