Berne: 14-08-1821, Froubuorren
Ferstoarn: 15-01-1914, Holwert

Libben

Waling Dykstra waard op 14 augustus 1821 berne yn Froubuorren yn in bakkershúshâlding. Mear oplieding as de legere skoalle siet der net yn. Hy soe sels ek bakker wurde, mar nei't er yn 1840 nei Spannum ferhuze wie om heite saak oer te nimmen, krige er al rillegau syn nocht fan dat fak ôf. Hy joech it bakken stadichwei oer en begûn om 1850 hinne mear en mear te suteljen mei allerhanne guod. Yn 1838 wie er op 17-jierrige leeftyd al begûn mei it skriuwen fan fersen en ferhalen en syn literêr wurk soe úteinlik fan tiidferdriuw ta kostwinning wurde.

Lês mear...