Berne: 09-11-1868, Tsjommearum
Ferstoarn: 06-08-1919, Skerpenseel

Libben en wurk

Syn oplieding ta skoalmaster krige Gerrit Jacobs Elgersma oan de Normaalskoalle te Frjentsjer. Wat dat oanbelanget gie er in hiele oare kant út as syn heit Jacob Nannes Elgersma, dy’t wurke oan it Riedster tichelwurk, in stienfabryk dêr’t reade metselstiennen bakt waarden.

Lês mear...