Berne: 20-02-1945, Readtsjerk

Libben en wurk

Gjalt de Groot is berne yn in boerehúshâlding yn Readtsjerk. Nei in jier Ulo gie er nei de legere en de middelbere lânbouskoalle. Hy buorke seis jier op syn heite pleats en gie doe wer oan it learen, de oplieding ‘dierveredeling middelbaar kader’ te Almelo.

Lês mear...

Berne: 05-03-1975, NOARDBURGUM

Libben en wurk

Ate Grypstra is berne te Noardburgum. Hy hat Ingelsk en Frysk studearre oan de Ryksuniversiteit yn Grins en joech Ingelsk en Frysk oan in oantal skoallen yn Fryslân, it lêste op it Kristlik Beyers Naudé Gymnasium yn Ljouwert. Yn 2014 makke er de oerstap nei de Afûk as koördinator edukative projekten, op dit stuit wurket er wer yn it ûnderwiis.

Lês mear...

Mear artikels...