Berne: 20-02-1945, Readtsjerk

Libben en wurk

Gjalt de Groot is berne yn in boerehúshâlding yn Readtsjerk. Nei in jier Ulo gie er nei de legere en de middelbere lânbouskoalle. Hy buorke seis jier op syn heite pleats en gie doe wer oan it learen, de oplieding ‘dierveredeling middelbaar kader’ te Almelo.

Lês mear...