Berne: 29-07-1914, Eastermar
Ferstoarn: 09-07-1991, Drachten

Libben en wurk

Dam Jaarsma waard berne op 29 july 1914 yn Eastermar; foar de boargerlike stân hjitte er Adam Aukes. Hy wie de jongste fan fjouwer bern. Suster Geartsje wie de âldste, dan kaam de twilling Okke en Eelke. Eelke stoar as jong bern oan longûntstekking. De húshâlding wenne yn in boargerhûs oan wat no de E.M. Beimastrjitte is , dat de pake Adam Jaarsma yn 1908 kocht hie. Heit Auke hie dêr buorkerij en die ek foeraazjehannel. De húshâlding wie bemiddele en hie ynkommen út lânbesit. Dam syn mem Hinke Bosgra wie tige muzikaal , se spile piano en koe in protte klassike lieten, benammen fan Schubert.

Lês mear...

Berne: 04-01-1949, Ychten

Libben en wurk

Klaas Jansma is berne yn Ychten en dêr ek opgroeid. Nei de middelbere skoalle studearre er andralogy oan de universiteit fan Grins. Jansma koe al op jonge leeftiid fan de pinne bestean. Hy wie fiifentweintich doe’t er organisator-propagandist waard by it Fryske Boek, de earste dy’t yn dy doe nije funksje beneamd waard. Yn de rin fan de jierren hat er him ûntwikkele ta in alsidich skriuwer, publisist, kritikus, organisator, ferslachjouwer en sjoernalist. Hy wie as sjoernalist ferbûn oan ferskeidene kranten en tydskriften, sa as (in seleksje) it Friesch Dagblad,Nieuwsblad van het Noorden, de Zuid Friesland en Frysk en Frij.

Lês mear...