Berne: 14-09-1980, Ljouwert

Libben en wurk

Sytse Jansma waard berne yn Ljouwert. Hy folge de PA en de oplieding foar Byldzjende Keunst en Foarmjouwing yn Zwolle. Ynearsten wurke er yn Dronryp as ûnderwizer yn it basisûnderwiis, tsjintwurdich is er edukaasjemeiwurker by Tryater. Hy skriuwt net allinnich poëzy, mar hâldt him ek dwaande mei oare kreative prosessen lykas it meitsjen fan films.

Lês mear...

Berne: 09-04-1945, Easterbierrum
Ferstoarn: 21-07-2005, Goutum

Libben en wurk

Jan Pieter Janzen waard berne yn Easterbierrum, dêr’t er ek opgroeide. Nei de Ryks-HBS yn Harns studearre er skiednis yn Grins. Tidens syn stúdzjetiid kamen syn sjoernalistike en organisatoaryske talinten al nei foaren. Hy wie mei-oprjochter fan Groniek, it tydskrift fan de Grinzer histoarisy en skreau ek geregeld yn Der Clercke Cronike, it algemien Grinzer studintewykblêd. Hoewol’t syn oplieding rjochte wie op it ûnderwiis, krige er nei syn ôfstudearjen in stêffunksje by de Fryske Kultuerried. Troch syn wurk by de Kultuerried krige er ek kontakten yn de Frysk-literêre wrâld en rekke sa belutsen by it organisearjen fan de earste boeke-sutelersaksje yn 1972.

Lês mear...

Berne: 09-03-1956, De Koarnherne (Kornhorn)

Libben en wurk

Goffe Theunis Jensma waard grut yn de Koarnherne, yn it Grinslânske Westerkertier, as soan fan in húsarts. Hy gie nei it Willem Lodewijk Gymnasium yn Grins. Dêrnei studearre er filosofy en skiednis oan de Ryksuniversiteit Grins. Hy sette him yn 1994 nei wenjen yn Sauwerd.

Lês mear...