Berne: 04-12-1899, Poppenwier
Ferstoarn: 03-06-1970, Raerd

Libben en wurk

Douwe Hermans Kiestra waard berne op 4 desimber 1899 op in pleats mei de namme Harstabuorren. De pleats stie yn Poppenwier, ûnder Raerd. Op dat plak hat er wenne oant syn âlden ferfearen nei in oare pleats yn it oanbuorjende Tersoal. Douwe wie doe tolve jier.

Lês mear...

Berne: 17-05-1959, Ljouwert

Libben en wurk

Jitske Kingma hat, neidat se slagge wie foar de Pedagogyske Akademy, ferskeidene banen hân, mar net yn it ûnderwiis. Yn Limboarch wurke se mei gehandikapte bern, yn Ljouwert op in printerij, noch wer letter as sjoernaliste by it Friesch Dagblad, mar feitlik hie se mar ien doel; reizgje.

Lês mear...