Berne: 30-10-1933, Hallum
Ferstoarn: 28-11-2004, Drachten

Libben en wurk

Anne Koopmans groeide op yn it plak dêr’t er berne wie, Hallum. Syn heit wie bakker. Nei de Mulo gyng er nei de Rykskweekskoalle yn Ljouwert, hy krige dêr les fan minsken dy’t letter namme meitsje soene as Frysk dichter of cartoonist lykas Jan J. Bijlsma, Reinder Rienk van der Leest en Cor Hoekstra (Cork).

Lês mear...