Berne: 04-12-1899, Poppenwier
Ferstoarn: 03-06-1970, Raerd

Libben en wurk

Douwe Hermans Kiestra waard berne op 4 desimber 1899 op in pleats mei de namme Harstabuorren. De pleats stie yn Poppenwier, ûnder Raerd. Op dat plak hat er wenne oant syn âlden ferfearen nei in oare pleats yn it oanbuorjende Tersoal. Douwe wie doe tolve jier.

Lês mear...