Berne: 17-06-1913, follegea
STOARN: 09-12-2001, gytsjerk

Libbe Leistra waard berne yn 1913 yn Follegea. Hy wie feehâlder en biologysk túnker en skriuwer. Hy debutearre op syn 87ste mei in roman.

Lês mear...

Berne: 30-12-1821, sint-anne
Ferstoarn: 07-02-1903, ljouwert

Jacobus van Loon wie in stienfabrikant (syn fabryk stie yn Húns) en Frysk foaroanman. Hy stipe de Fryske saak moreel en finansjeel. Mei Tiede Roelofs Dykstra en Harmen Sytstra wie hy de oprjochter fan it Frysk Selskip (1844). Hy wie foarsitter fan it selskip fan 1862-1896, en waard yn 1896 beneamd ta earefoarsitter.

Lês mear...

Mear artikels...