Berne: 02-10-1954
FerSTOARN: 29-02-2016

Libben en wurk

Auck Peanstra (skriuwersnamme fan Aukje Hoogland-Peenstra) brocht har bernetiid troch op Sitebuorren ûnder Grou. Yn 1968 ferfear se nei Warten. Nei de ULO gie se nei de Oplieding foar Beukerliedsters yn Ljouwert. Se fûn wurk yn it beuker- en basisûnderwiis en sette har nei wenjen yn Bitgum.

Lês mear...

Berne: 06-11-1924, Grou
FerSTOARN: 28-02-2014, Drachten

Libben en wurk

Tsjits Peanstra, skûlnamme fan dichteres Tsjits Jonkman-Nauta, waard berne op de pleats Toetsma State te Grou. Se wie noch gjin twa jier âld, doe’t har heit kaam te ferstjerren. Fiif jier letter troude har mem mei Thys Jaarsma; út dat houlik waard noch in jonkje berne.
Lês mear...

Berne: 12-08-1935, Frjentsjer
FerSTOARN: 27-12-2007, Frjentsjer

Libben en wurk

Tjittte Piebenga wie de âldste fan sân bern yn it gesin fan Haring Tjittes Piebenga (1907-1981) en Johanna Kuiper (1909-1978). De famylje Piebenga ferhuze noch al ris; se wennen û.o. yn Frjentsjer, Berlyn, Middenmar en Peins. Yn Peins hat Tjitte it langst op de legere skoalle sitten. Nei de mulo te Frjentsjer gyng er nei de kweekskoalle yn Ljouwert, earst nei de Rykskweekskoalle en letter nei de kristlike kweek-skoalle Mariënburg, dêr’t er syn diploma helle.

Lês mear...