Berne: 16-06-1942, Marum (Grinslân)

Jan Popkema is frisist en nearlandikus. Hy wurke ûnder oare by de learare-oplieding Frysk en Nederlânsk yn Ljouwert en wie leksikograaf by de Fryske Akademy. Dêrneist hat er literêr wurk fan bygelyks Gysbert Japicx oerset en Fryske learmiddels skreaun. Yn 2018 kaam de Fryske oersetting fan Das Parfum fan Patrick Süskind út. Foar dat boek waard de dr. Obe Postmapriis 2020 takend.

Lês mear...