Berne: 03-07-1960, Easterein

Libben en wurk

Yn Op e Skille, it hûs-oan-hûs blêd dat om ’e fjirtjin dagen ’e Greidhoeke ferskynt, wurdt Freddy Scheltema yn in fraachpetear mei Hinne Bokma beskreaun as in bern fan de jierren sechstich, as in muzykman yn ieren en sinen(Scheltema spile yn de bands First Day en Common Brain) en ek as ien dy’t graach skriuwt.

Lês mear...