Berne: 20-08-1910 Jiskenhuzen
Ferstoarn: 05-09-2001 BUSSUM

Libben en wurk

Garmant Nico Visser is berne yn Jiskenhuzen as soan fan in skoalmaster. Doe’t Germen (sa’t er neamd waard) in lyts jonkje wie, krige syn heit in beneaming yn Amsterdam. Garmant Visser hat sadwaande it grutste part fan syn jeugd bûten Fryslân trochbrocht.

Lês mear...

Berne: 03-03-1925, IT HEARRENFEAN
Ferstoarn: 18-06-2007, IT HEARRENFEAN

Libben en wurk

Janny van der Knoop waard berne yn It Mear, tichteby It Hearrenfean, dêr’t se ek opgroeide. Se learde foar ûnderwizeres en stie foar de klas oant se troude mei ûnderwizer Geart Vledder, tegearre krigen se trije soannen en ien dochter.It echtpear Vledder wenne lange jierren yn Grou, dêr’t se beide aktyf wiene yn de mienskip. Sa sette Janny Vledder har yn foar de Grouster ôfdieling fan de PvdA en de Vara, foar har krewearjen foar it Sint Piterfeest waard se yn 2004 beneamd ta Sint Pitergenoat.

Lês mear...