Berne: 10-01-1965, winaam 

Libben en wurk

Abe de Vries is hikke en tein yn Winaam. Hy is pakesizzer fan Abe de Vries sr (1904-1996), dy't in sekere bekendheid hie as optreder op feestjûnen. Hy folge fuortset ûnderwiis oan de RSM Simon Vestdijk yn Harns en studearre dêrnei twa jier politikology yn Amsterdam. Nei it ôfbrekken fan syn stúdzje gie er yn tsjinst en wurke dêrnei noch seis jier op kontraktbasis yn it leger, û.o. as ynljochtinge-ofsier.

Lês mear...

Berne: 13-03-1939, JORWERT

Libben en wurk

Jan de Vries is berne yn in boerehúshâlding te Jorwert. Hy socht syn takomst ek yn de lânbou. Nei de legere lânbouskoalle te Reduzum en de middelbere yn Ljouwert folge te hawwen, gyng er oan ’e slach yn it boerebedriuw fan syn heit.

Lês mear...

Berne: 02-01-1971, Noardburgum

Libben en wurk

Nyk de Vries is op 2 jannewaris 1971 berne yn Noardburgum, dêr't er ek opgroeide. Hy helle syn twû-diploma op it Lauwers College te Bûtenpost en ferhuze dêrnei nei Grins om dêr oan de universiteit skiednis te studearjen. Syn earste doel wie om wat mei muzyk te dwaan, mar omdat it konservatoarium him neat talike, keas er foar skiednis. Dêr is er ek yn ôfstudearre. Sûnt 2008 wennet en wurket er yn Amsterdam. As dosint creative writing is er ferbûn oan keunstakademy Artez yn Arnhim.

Lês mear...