Berne: 19-05-1947, Westergeast

Libben en wurk

Aldfrisist en histoarikus Oebele Vries is in boeresoan út Westergeast. Nei it heljen fan syn gymnasiumdiploma oan it Dokkumer Lyceum begûn er yn 1965 mei de stúdzje skiednis oan de Ryksuniversiteit Grins. Nei syn stúdzje en militêre tsjinsttiid sette er him wer nei wenjen yn Westergeast.

Lês mear...

Berne: 01-03-1915, Bitgummole
Ferstoarn: 13-07-1988, Ljouwert

Libben en wurk

De earste jierren
Tetman de Vries wie in Fryske kabaretier en revuskriuwer. Fan 1935 ôf wurke er as winkelsjef yn Ljouwert, letter hie er sigaresaken yn Dronryp en Ljouwert. Syn spyl- en sjongtalint en dat fan syn twillingbroer Jarich foel al op yn har jeugdjierren. Stimulearre troch har skoalmaster De Vries setten beide jonges troch op dit paad.

Lês mear...

Berne 26-04-1907, FEANWȂLDEN
Ferstoarn: 21-01-2005, AMSTERDAM 

Libben en wurk

Theunis Uilke de Vries is berne yn Feanwâlden. Hy wie iennichst bern, syn âlden, Sjoerd de Vries en Elisabeth Dijkstra, kamen út in laach fan Menniste boeren. Doe’t Theun in lyts jonkje wie ferhuze de famylje nei Ljouwert, mar hy kaam geregeld werom yn Feanwâlden as er by syn famylje útfanhûs wie.

Lês mear...