Berne: 06-01-1946, WOLVEGA

Libben en wurk

Nijeholtpea, in lyts doarp yn de Stellingwerven, is it plak dêr’t Johan Veenstra opgroeide. De earste tweintich jier fan syn libben wenne er mei syn mem en in omke op in lyts pleatske efterôf. Neidat it spultsje sanearre waard, setten se har in heale kilometer fierderop nei wenjen.Veenstra hat altyd by syn mem wenne. Hy wie iennichst bern, syn mem wie net troud.

Lês mear...