Berne: 03-03-1960, NIJEGEA (DE FRYSKE MARREN)

Libben en wurk

Tryntsje van der Veer waard berne yn Nijegea, oan ’e Fluezen. Sûnt 2008 wennet sy nei tritich jier om utens wer yn Fryslân. Se wurket as psychiater. Werom yn it Heitelân pakte se har memmetaal wer aktyf op en die se mei oan in tal kursussen by Tresoar (lietteksten en dichtsjen), wat útrûn op in oantal publikaasjes.

Lês mear...

Berne: 18-06-1932, Ealsum
Ferstoarn: 17-02-2001, Drachten

Libben en wurk

Rink van der Velde waard berne yn Ealsum en kaam ynearsten yn Dokkum op skoalle. Hoewol’t er dus fan berte in Dongeradielster is, fielde er him mear ferbûn mei de Wâldsjers. Dat sil wol dêrfan komme, dat er syn jongesjierren foar it grutste part op De Sweach belibbe hat, dêr’t syn heit de plysje wie.

Lês mear...

Berne: 06-10-1961, Ousterhaule

Libben en wurk

Foppe Venema studearre skiednis, Frysk en Dútsk. By einsluten kaam er fia Grins, Amsterdam en Dresden yn Frankryk telâne, dêr’t er sûnt 1993 yn Grenoble wennet. As learaar ierdrykskunde en skiednis wurket er yn ’e omkriten fan Genève, dêr’t er ferbûn is oan in ynternasjonaal lyseum. Wenjend yn it bûtenlân skriuwt er yn it Frysk om, sa’t er it sels sei, ‘mei it heitelân en it eigene yn kontakt te bliuwen’.

Lês mear...