Berne: 26-06-1801, bOALSERT
Ferstoarn: 22-08-1862, WOLSUM

Libben en wurk 

Rein Baukes Windsma is berne en opgroeid yn Boalsert. Dêr hat er op skoalle sitten en waard er letter skuonmakkersfeint. Hy troude yn 1824 mei Tryntsje Haagsma, se krigen tegearre fiif bern.Yn 1840 kaam ien fan de bern te ferstjerren en it jiers dêrop ferlear Windsma syn frou. Twa jier neitiid troude er mei Fettsje Piters fan Warkum. Mei har krige Windsma seis bern werfan’t ien as poppe stoar. Yn 1852 ferstoar Fettsje yn it kreambêd, Windsma bleau efter mei fiif lytse bern. Hy soe noch tsien jier as widner libje, yn 1862 ferstoar er te Wolsum.

Lês mear...

Berne: 13-10-1944, HEECH

Libben en wurk


Gryt van der Meer is berne yn Heech. Dêr hat se mar koart wenne, se is grut wurden yn Aldegea (W). Dêr wennet se noch. Se ferlear har mem doe’t se fjouwer jier âld wie. Op dat stuit wie se noch te lyts om begripe te kinnen wat der barde. Dat besef kaam krekt doe’t se sels de leeftyd hie as har mem doe’t dy ferstoar. 

Lês mear...

Berne: 25-02-1973, UTERT

Libben en wurk

Henk Wolf is dosint taalkunde en Frysk by NHL Hogeschool yn Ljouwert en Grins. Hy stiet bekend as ‘taalprofessor’ troch syn rol yn de televyzjesearjes Praat mar Frysk en Skriuw mar Frysk op Omrop Fryslân. Henk Wolf  publisearret geregeldwei yn de tydskriften Hjir,De Moanne, Arrivareizigersmagazine en Farskskrift (soms ûnder skûlnamme: J. Veenstra). Fierders makket er sawol oersettingen as dat er eigen wurk skriuwt.

Lês mear...