Berne: 01-04-1946, REDUZUM

Libben en wurk

Baukje Wytsma is op 1 april 1946 berne yn Reduzum, yn dat plak hat se ek har jeugd trochbrocht. Neidat se har oplieding ta beukerliedster ôfsletten hie, kaam se yn Huzum foar de klas te stean. Dat hat se fiif jier dien. Doe waard se beukerliedster ôf en kaam se as free lance sjoernaliste te wurkjen by de Leeuwarder Courant en de Friesland Post.

Lês mear...