Berne: 31-12-1945, LIPPENHUZEN

Libben en wurk

Mindert Wijnstra is op âldjiersdei 1945 berne te Lippenhuzen. Syn heit wie boer, en al hat Mindert as jonge gauris meiholpen op de pleats, hy woe syn heit net opfolgje. Syn doel wie om it ûnderwiis yn. Oan de kweekskoalle yn Drachten hat er de oplieding folge, mar hy kaam foarearst net foar de klas te stean.

Lês mear...